KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

text (10).gif
Hinduizmus je jedno z najstarších náboženstiev – zápisy siahajú až do 1400 – 1500 p.n.l. Je to zároveň jedno z najkomplexnejších náboženstiev – má viac ako milión bohov. Majú rôzne základy viery a rozčlenení sú na mnoho siekt. Aj keď je to tretie najrozšírenejšie náboženstvo na svete, existuje iba v Indii a Nepále.Má okolo 850 miliónov vyznávačov.
Termín hinduizmus prvýkrát použili anglickí kolonizátori ako názov pre súbor všetkých indických náboženstiev uznávajúcich hlavnú trojicu božstiev Brahmu, Višnu a Šivu. V Indii, kde hinduizmus vznikol, tento názov pôvodne vôbec nepoužívali, ale používali názov "sanátanadharma", čo znamená "večná dharma, večný poriadok".
Je založené na védach a je pravdepodobne pokračovateľom védskeho náboženstva.
Na hinduizmus nemožno konvertovať, hinduistom sa človek stáva pri narodení, aj keď niektorí moderní predstavitelia konverziu pripúšťajú
V hinduistickej spoločnosti je náboženským zvykom ráno ako prvé okúpať sa v neďalekej rieke alebo, ak nie je nablízku rieka ani potok, doma. Ľudia veria, že ich to posväcuje. Potom, stále ešte pred raňajkami, idú do miestneho chrámu a obetujú kvety a jedlo bohu.
Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.
(Móhandás Karamčand Gándhí)
482cd005ba_99346652_u.jpg
Hinduizmus je monoteistické náboženstvo, ktorého stúpenci veria v jedného boha, brajma ( najvyššie bytie), ktoré je mimo ľudského dosahu a chápania. Existujú milióny rozličných podôb, ktoré veriacemu umožňujú, aby brahma videl a spoznal. V hinduizme boh nie je mužom ani
ženou, no keďže brahma zahŕňa všetko, môže na seba vziať mužskú, ženskú alebo zvieraciu podobu. Hinduisti veria, že najvyššie bytie, brahma, ovláda svet prostredníctvom troch hlavných vlastností: 1.Brahma- stvoriteľ, 2.Višnu- udržiavateľ sveta, 3.Šiva- boh dvoch tvárí (dobrý boh a boh ničiteľ).
viera v odplatu dobrých a zlých skutkov - karma
viera v prevtelenie - reinkarnáciu (aj zvieraciu)
nemá kňazov, len učiteľov a duchovných vodcov
typická pre hinduistov je tolerancia (vzájomné rešpektovanie) aj úcta ku zvieratám
kravy - posvätné, zákaz konzumácie hovädzieho mäsa, strava hinduistov je prevažne vegetariánska
brahma-exoticindiaart.jpg
Všetci hinduisti neveria v jedno, ale existujú určité ústredné princípy, ktoré prijíma väčšina z nich.
Karma- je príčinou, prečo všetky živé veci ustavične prechádzajú znovuzrodením.
Hinduisti veria, že karma nahromadená v predchádzajúcich životoch sa prenáša do súčasného života, a tak určuje stav znovuzrodenia duše.
Každý hinduista sa usiluje odstrániť účinky karmy na svoje nasledujúce zrodenie nezištným konaním dobrých skutkov.
Mókša je koniec putovania duše a je cieľom každého hinduistu.
Spôsob, ako nájsť vyslobodenie z kolobehu znovuzrodení , je zbavenie sa všetkých túžob.
Na konci tohto procesu nastáva splynutie s božstvom.
Kastový systém po stáročia dominuje v spoločenskom živote v Indii, oporu má v hinduistických svätých knihách.
Kasty sú dnes zákonom zakázané, ale na indickom vidieku majú dosiaľ veľký vplyv.
Podľa hinduistickej tradície boh Brahma ustanovil pri stvorení 4 kasty:
1.Najvyššiu tvoria brahmani- kňazi, ktorí vykonávajú náboženské obrady a rituály a odriekavajú sväté texty,
2234_brahma-vishnu-mahesh-wallpaper-03.jpg
2.sem patria indickí bojovníci a vládcovia,
3.tú sú napr. roľníci a obchodníci,
4.tvoria ju tí, ktorí poskytujú základné služby ostatným.
„Nedotknuteľní“ nepatria do nijakej kasty a vykonávajú najpodradnejšia práce, napr. pochovávajú ľudské a zvieracie telá.
Ústredným miestom náboženského života hinduistov je ich domov s vlastnou svätyňou, kde členovia domácnosti môžu vykonávať obrady každý deň. To je veľmi dôležité, pretože v hinduistickom živote majú všetky skutky posvätný charakter a veriaci musia presne vykonávať isté verejné a súkromné úkony.

Najrozšírenejším obradom je modlitba puja. Treba ju vykonávať najmenej dva razy denne, pri východe a západe slnka. Pri tom sa recitujú alebo spievajú texty védy a božstvu sa ponúkajú kvety a oheň. Túto modlitbu tradične sprevádza 17 úkonov, ktoré sa striedajú podľa bohov.

Obrady a domáce sviatky sprevádzajú život veriaceho od počatia po smrť, napríklad pri dávaní mena novorodencovi, pri prvom strihaní vlasov, pri uvedení do náboženského života, pri svadbe alebo pri uctievaní Šivu.

Kadidlo a svetlo dômyselne zvyšujú vnímavosť zmyslov, a preto sprevádzajú tie najrozličnejšie náboženské obrady.

Budhisti aj hinduisti používajú ruženec, aby sa lepšie sústredili, a to tak, že pri každom zrnku opakujú krátku modlitbu.
brahma3.jpg
Posvätné knihy majú rozličné liter. podoby, počnúc nejasnými filozofickými textami až po epické legendy a príbehy. Knihy sa delia do dvoch veľkých skupín:1.tie, ktoré sa považujú za texty božského pôvodu. Obsahujú staré hymny –védy a vznikli koncom druhého tisícročia pred n.l. a 2.posvätné knihy, ktoré majú ľudský pôvod.
Chram2.jpg
CHRÁM: Každý hinduistický chrám je zasvätený určitému bohu. Uctievanie v chráme zahŕňa odriekanie mantier na privolanie bohov, modlitby, spievania a počúvanie učenia. Mantra je verš, ktorý ma božský pôvod.
1209710893uaGfKX.jpg
images (6).jpg
CESTY KU SPÁSE: Existuje niekoľko spôsobov, ako dospieť k osobnej spáse: neobmedzená láska a oddanosť vybranému bohu, cesta karmy- konať dobré skutky, oslobodenie od tohto sveta prostredníctvom pochopenia písem ( najtažšia) a cesta jógy- sústava telesných a duševných cvičení, ktoré majú človeku poskytnúť kontrolu nad mysľou a telom.
UCTIEVANIE KRAVY: Indický reformátor Gándhí raz poznamenal, že krava je naozaj najuniverzálnejším symbolom hinduizmu a ochrana kravy jeho najvýrečnejším princípom. Hinduisti sa možno zhodnú na malom počte vecí, ale na uctievanie kravy sa pozerajú ako na symbol nenásilia. Všetky produkty kravy – vrátane mlieka, moču a trusu – sa považujú za očisťujúce.
images (8).jpg
stiahnuť (1).jpg
Hinduisti majú vyše 400 sviatkov do roka. Tie sa líšia podľa krajov, božstiev a tiež podľa siekt. Vo všeobecnosti sa na nich zúčastňujú nesmierne davy ľudí. Všetky hinduistické sviatky hýria pestrosťou. Vidieť na nich tanec, hudbu, masky, sprievody s obrovskými vozmi, na ktorých sa prenášajú sochy božstiev sprevádzané slonmi a zástupom pútnikov.
Kúpanie v Gange
Hinduisti považujú všetky rieky za príbytky bohov. Voda má zvláštny význam, pretože okrem toho že očisťuje od hriechov, dáva aj život.
Gangu, matku indických riek však hinduisti pokladajú za najposvätnejšiu. Odriekajú pri nej modlitbu, ktorá obsahuje 180 jej rôznych pomenovaní.
images (4).jpg
Ctia si ju, pretože úzko súvisí s ich každodenným prežívaním a veria, že má moc oslobodzovať, očisťovať a uzdravovať veriacich. Ganga tiež súvisí s indickou starobylou mytológiou. V nebi vraj existovala ako Mliečna dráha.Ako sa dostala na zem, popisuje jedna hinduistická báj :
Maharadža Ságara mal 60 000 synov, ktorí boli zabití ohňom Kapilu, jedného zo zjavení Višnua. Ich duše boli odsúdené do pekla. Zachránilo by ich, iba ak by bohyňa Ganga zostúpila z neba, očistila ich, a tak ich vymanila spod kliatby. Ságarov pravnuk Bhagíratha sa prihovoril u Brahmu, aby dovolil posvätnej Gange zostúpiť na zem. Ganga však mala taký mohutný prúd, že by zničila základy zeme. A tak Bhagíratha robil tisíc rokov pokánie, a potom šiel k bohu Šivovi, najväčšiemu so všetkých askétov, a prehovoril ho, aby sa postavil vysoko nad zemou doprostred skál a ľadu Himalájí. Šiva mal rozstrapatené vlasy vysoko navŕšené na hlave a dovolil Gange zrútiť sa z oblohy do jeho kaderí, ktoré tak zmiernili náraz hroziaci zemi. A tak Ganga stekala mierne na zem, plynula z hôr a cez roviny prinášajúc vodu a tým i život na suchú zem. Višnuovi stúpenci si rozprávajú inú obmenu báje o vzniku Gangy. Podľa nich Ganga vyviera z nechtu palca Višnuovej ľavej nohy.
stiahnuť (2).jpg
Indovia sa schádzajú k rieke konať púdžu, uctievanie obeťami kvetov, spevom modlitieb a tým, že prijímajú od kňazov tilak (znamienko na čelo červenou alebo žltou farbou).
Potom sa brodia do rieky a vykúpu sa. Mnohí vodu pijú aj napriek jej silnému znečisteniu odpadom, chemikáliami a mŕtvolami. Milióny Indov si žiadajú aspoň raz sa vykúpať v ich svätej rieke, bez ohľadu na to, či je znečistená alebo nie.
Ďalší zase prinášajú telá svojich zosnulých, aby ich pri rieke spálili na vatre a popol rozhodili do rieky. Veria, že to odchádzajúcej duši zaručuje večnú blaženosť. Chudobní ľudia, ktorí nemajú čím zaplatiť pohrebnú vatru, len spustia telo v rubáši do rieky, kde sa samo rozloží.
Postavenie ženy
Indická žena má jediné právo: bezpodmienečne poslúchať svojho manžela. Nikdy sa nesmie riadiť podľa seba. Je zbytočné vzdelávať ju, pretože jej funkciou po sobáši bude rodiť deti a vychovávať ich. Ani takzvaný pokrokový brahman, nenechá dcéry vyštudovať viac než na základnom stupni školy. Vo veľkých mestách študuje na univerzite iba jedna brahmanská dievčina zo sta! Aj veľmi západne orientovaný a vzdelaný hinduista sa uspokojuje s nevýraznou, skoro negramotnou ženou, pretože produkuje synov a je mu naprosto poddaná.

Ľudia na západe nemajú tušenie, ako je fakticky usporiadaný
surya.jpg
images (3).jpg
život ortodoxnej rodiny, pretože sa to všetko deje za štyrmi stenami. V Indii je tzv. združená rodina, ktorá má niekedy až sto osôb. Vo veľkých mestách sa to už však pomaly mení k západnému typu. No i napriek tomu sa nič podstatné nemení vo vzťahu muž - žena.

Na vrchole je absolútna hlava rodiny - najstarší, patriarcha. Je to skoro neprístupný strašiak, ktorého sa všetci, vrátane detí, boja. Vidia ho len výnimočne, pretože jedine on má v preplnenom dome bez súkromia svoju vlastnú
izbu a najvyšší prepych. Prijíma tam iba mužov, aby si s nimi pohovoril o praktických záležitostiach.

Tmelom združenej rodiny nie je láska, ale strach a prísna disciplína.

A údel žien? Aby sa zaistila disciplína v zenáne - v ženskom oddelení, vládne tam dozorkyňa - patriarchova matka. Indická babička je neľútostná, malicherná, zlomyseľná tvrdohlavá a hašterivá.

Hinduistické manželstvá sa vybavujú a zostávajú len záležitosťou peňazí. Ak nazrieme do ktorýchkoľvek indických novín, sú plné sobášnych inzerátov, kde rodičia doslova dávajú svoje dcéry na trh. Vychvaľujú ich vznešenú kastu, bielu pleť a pod. Keď nasleduje odpoveď a výmena fotografií, rodiny začnú s dohadovaním, ktorého sa hlavní účastníci, budúci manželia, nezúčastňujú. Hlavnými kritériami je nerozlučiteľnosť kást, teda rasová úroveň - a peniaze! Tie nikdy nie sú nečisté. Pred sobášom sa budúci manželia nesmú vidieť. Výnimkou sú len úzke liberálne kruhy, kde je to síce dovolené, ale iba na niekoľko okamihov a aj to pod prísnym dohľadom.

Cieľom hiduistického sobáša nie je láska ani harmónia, ale plodiť synov. V Indii sa bežne hovorí “požehnaná synmi”. Narodenie prvej mužskej ratolesti dáva príležitosť k veľkým oslavám, pretože ak zomrie hinduista bez syna, kto podedí jeho právomoc a majetok? Kto zapáli pohrebnú vatru po rozbití lebky, aby sa oslobodila jeho duša? Pokiaľ hinduistka nedala manželovi aspoň jedného syna, pokladá sa za sterilnú, i keď porodila dcéry. Aby odstránila tento nedostatok musí byť pripravená na všetky obete.

Celkom odovzdaná indická žena nemá právo ani žiarliť. Ak sa dopočuje, že ju manžel podvádza, čo je pravidlom, neprotestuje, pretože je to výsada muža.

Dostať sa z domu, znamená ísť s manželom na nákupy. S manželom? Nie, za ním. Úctivo nasleduje svojho manžela v niekoľko metrovej vzdialenosti. Pri návrate z bazáru si pán sám dôstojne kráča s prázdnymi rukami. Žena ide za ním s balíčkami v rukách, a to ešte nesie na boku dieťa. V autobuse zostáva sedieť on, ona stojí. Takýto je údel indickej ženy...
brahma-emerging-from-navel-of-vishnu-with-lakshmi-PY94_l.jpg
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one