KUK

KUK

Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
Každý máme svoj ​​šuplík, kam si ukladáme dôležité veci........
KUK

KUK

Mier, slobodu a spravodlivosť, pre všetkých ľudí na tejto planéte!

Koniec času v islame
Nikto nepozná presný čas, kedy nastane koniec času. Kto tvrdí, že pozná, klame. Podobne ako v iných náboženských systémoch, aj v islame speje svet od stvorenia k zániku. Predstavy o konci sveta − v islame koniec dní, koniec času – sú sčasti podobné kresťanským, ale v niektorých ohľadoch sa veľmi líšia.
Moslimovia nemajú žiadnu kanonizovanú apokalypsu, akou je kresťanské Zjavenie sv. Jána. O konci dní sú zmienky v niekoľkých koránových súrach, najmä v 75. súre Zmŕtvychvstania. Ešte viac zmienok je v rôznych zbierkach hadísov, výrokov Proroka Muhammada. Na základe týchto zdrojov niekoľko autorov vypracovalo akýsi súhrn islamských predstáv o konci sveta, islamskú eschatológiu.

Koncu sveta budú predchádzať udalosti, ktoré vyvrcholia zničením všetkého tvorstva (faná´ al-mutlaq). Nasledovať bude deň znovuzrodenia, zmŕtvychvstania (jaum al-qijáma) a súdny deň (jaum ad-dín).
Zničenie vesmíru

V islamskej eschatológii sa koniec sveta chápe ako zničenie celého vesmíru. Rovnako ako Biblia, ani Korán neuvádza dátum konca sveta, keďže ten pozná iba Boh. Blížiaci sa koniec času budú dlhodobo (ale nik nevie ako dlho) zvestovať príznaky začiatku konca. Nachádzame ich v Koráne aj v hadísoch, dokonca aj v ľudovej literatúre. Rôzni rozprávači – tradenti – ich zaznamenali rôzne, rôzni autori ich rôzne spísali, u niektorých sa opakujú, niekde ich je menej, niekto ich pozná viac.

Je ich niekoľko desiatok, rozdeľujú sa na malé a veľké. Koniec sveta nenastane, kým sa tieto príznaky, veľké i malé, neudejú. No netreba zabúdať, že iba Boh vie, ako to naozaj bude. Mnohé už nastali, niektoré aj odzneli. Patrí medzi ne napríklad aj smrť proroka Muhammada, aj dobytie Jeruzalema (ale ktoré?). Nie je napísané, že musia nastať všetky odrazu. Mnohé sa možno zdajú až smiešne, resp. sú v našej dobe úplne prirodzené. Ale kedysi neboli. Tiež nemôžeme vedieť, čo sa naozaj stane tak, ako sa to traduje, a čo je iba obrazným podaním udalostí, na ktoré sa nedali v dobe ich vzniku nájsť lepšie spôsoby opisu.
Príznaky blížiaceho sa konca

Niektoré malé príznaky, z ktorých mnohé už nastali, no nevenuje sa im pozornosť, resp. sa pokladajú za prirodzené, alebo si ich nik ani nevšíma:

- Bude považované za hanbu riadiť sa podľa nariadení Koránu.

- Nedôveryhodní ľudia budú považovaní za dôveryhodných a dôveryhodní za nedôveryhodných.

- V zime bude horúco a v lete chladno.

- Učitelia budú otvorene klamať.

- Ľudia sa budú hádať pre malicherné problémy.

- Matky budú nespokojné s nutnosťou starať sa o svoje deti

a neplodné ženy sa budú radovať,

že nemajú zodpovednosť za potomkov.

- Útlak, žiarlivosť, chamtivosť budú na dennom poriadku.

- Ľudia sa budú nehanebne oddávať svojim vášňam a rozmarom.

- Lži budú prevažovať nad pravdou.

- Pohanstvo bude sa šíriť medzi bývalými moslimami.

- Násilie, krviprelievanie a anarchia zovšednie.

- Nemorálnosť bude sa predbiehať s nehanebnosťou,

budú sa páchať verejne.

- Najhorší členovia spoločnosti budú riadiť

záležitosti náboženstva.

- Potomkovia sa stanú príčinou smútku a hnevu pre rodičov.

- Hudba a hudobné nástroje budú v každej domácnosti.

- Ľudia sa budú oddávať homosexualite.

- Skromnosť a hanblivosť vymizne.

- Starostlivosť o psov sa stane atraktívnejšou činnosťou než vychovávanie detí.

- Znásobí sa počet nemanželských detí.

- Úžera bude považovaná za podnikanie, úplatok za darček.

- Počet žien stúpne, mužov poklesne. Znásobí sa cudzoložstvo.

- Dôvera stane sa prostriedkom zisku.

- Deti nebudú rešpektovať svojich rodičov, ženy budú rozkazovať a nebudú počúvať svojich manželov.

- Spoločnosť bude plná kritikov, klebetníkov,

nactiutŕhačov, posmievačov.

- Ľudia budú nadväzovať vzťahy s neznámymi a

prerušia vzťahy s blízkymi a príbuznými.

- Hrozné choroby zahubia množstvo moslimov.

- Bude trojnásobné zatmenie Slnka i Mesiaca.

- Spoločnosť bude taká prosperujúca, že nik nebude chudobný.

- Boháči nebudú mať komu rozdávať almužnu, nik nebude odkázaný na charitu.

- Najhorší z ľudu budú jeho vodcami.

- Z neba budú padať kamene a sodomia bude samozrejmosťou.

- Pokrytci budú kontrolovať záležitosti komunity a nemorálni ľudia budú riadiť obchodné záležitosti.

- Pracovať budú iba ľudia bez rodín.

- Mešity budú mať prekrásne vyzdobené nádvoria, ich kazateľnice budú dovysoka vztýčené, no

srdcia ľudí budú vzdialené správnej ceste.

- Zločinci a lotri budú prevažovať.

- Upadne vzdelanosť, zvýši sa nevedomosť a anarchia.

- Prílišná spotreba alkoholu.

- Korán bude používaný na špekulatívne účely.

- Bratia budú vyznávať rôzne náboženstvá.

- Ľudia budú súťažiť v budovaní vysokých stavieb.

- Zrýchli sa čas. Rok bude podobný mesiacu, mesiac bude

ako týždeň, týždeň bude rovnaký ako deň a deň ako hodina.
Veľké znamenia konca

Koniec dní budú zvestovať aj veľké znamenia. Niektoré veľké znamenia budú vlastne už etapami na ceste ku koncu dní. V niektorých zbierkach sa prekrývajú s malými:

- Budú šľahať plamene z mora pri Jemene. Alebo možno v Hidžáze.

- Slnko vyjde na západe. Bude to také

jasné znamenie, že o príchode konca sa

už nebude dať pochybovať,

mnoho bude tých, ktorí by sa

na poslednú chvíľu chceli dať

na správnu cestu. No po tomto znamení

už Boh neprijme žiadne pokánie, ani neveriacich, ani moslimov.

- Zjaví sa zemské zviera, ktoré povie ľuďom, či sú veriaci, alebo neveriaci.

- Ohromný dym sa bude rozprestierať po celej Zemi.

- Tridsať falošných prorokov zvedie veriacich zo správnej cesty.

- Príde Mahdí, Pán času.
Mahdí − Pán času

V eschatologickej literatúre Mahdí buď viac menej splýva s Ísom (Ježišom) – činy, ktoré má vykonať Ísá sa niekedy pripisujú aj Mahdímu, inde je Mahdí spravodlivý panovník, ktorý obnoví vládu čistého islamu v dobe, keď sa bude približovať koniec dní.

V šiítskom islame sa viera v príchod Mahdího zlúčila s vierou v návrat „skrytého“ imáma Muhammada ibn al-Hasana (869 – 873), ktorý nezomrel, ale zostáva v úkryte, aby na konci dní viedol moslimov k vytvoreniu kráľovstva spravodlivosti a prosperity. Pre šiítov je Mahdí Mesiášom.

Pre ortodoxných sunnitov je Mahdí jedným z vodcov muslimov v čase druhého príchodu Ježiša – potomok Proroka. A rôzne heterodoxné smery v islame majú vlastné predstavy. V rozprávaniach Mahdí porazí falošných prorokov aj utlačovateľov ľudí, aj tých najväčších. (No keď príde na Zem Antikrist, bojuje s ním Ježiš.)
Islamský Antikrist

Na Zemi sa objaví Dadždžál (Podvodník, islamský Antikrist) zo západu (alebo z Churasánu či z Indie). Vtedy bude do súdneho dňa alebo 40 dní, alebo 40 rokov – len Boh vie. Dadždžál bude na jedno oko slepý, na druhom bude mať dve viečka. Na čele bude mať napísané, že je neveriaci, no toto znamenie budú vidieť iba skutoční, úprimne veriaci moslimovia.

Bude priťahovať ľudí konaním zázrakov, zvedie mnohých, ktorí uveria, že je Mesiáš. Postupne ovládne svet, len štyri mestá mu odolajú, medzi nimi i Jeruzalem.

Vtedy rozkáže Boh archanjelovi Gabrielovi, nech zavolá Ježiša, syna Márie (Ísá bin Marjam), ktorý prebýva v treťom nebi, a povolá ho na Zem. V islamskej eschatológii hlavná úloha v boji s Dadždžálom, Antikristom, pripadá Ježišovi. Ísá na čele sedemdesiattisíc anjelov zostúpi do Jeruzalema a po raňajšej modlitbe vyrazí proti Dadždžálovi, ktorý sa pod jeho pohľadom roztopí ako horúce olovo. Jeho stúpenci sa rozutekajú, Ježiš bude panovať 40 rokov, budú to najspravodlivejšie roky ľudských dejín, islam bude prekvitať a inej viery nebude. Skončia sa vojny, nebude nenávisti ani lakomstva.

No prídu národy Gog a Magog (Džúdž a Madžúdž). Prerazia múr, ktorý proti nim vybudoval Alexander Veľký, cestou zožerú všetko živé, vypijú vodu z jazier i riek. Vtrhnú do Palestíny, bude ich toľko, že vypijú Tiberiadské jazero. Nik im neodolá, nik ich neporazí. No Boh pošle červov, ktorí im vlezú do nosných dierok a zožerú ich zvnútra.

V ľudovej literatúre sa vyskytuje aj príchod Habešana, ktorý dobyje Mekku a Kaabu nechá hodiť do mora. V boji s Habešanom vraj zahynie aj Ísa bin Marjam. No toto rozprávanie nemá oporu v Koráne ani hadísoch. Do zbierok eschatologickej literatúry si však cestu našlo.

Nastanú tri veľké zemetrasenia, na západe, na východe a v Arábii, alebo možno tri zatmenia.
Koniec sveta

Koniec sveta príde zo západu. Bude taký strašný, že Boh zoberie k sebe všetkých veriacich, aby to nevideli. Už po smrti Ježiša sa objaví vánok, ktorý odnesie duše všetkých ľudí, v ktorých bolo aspoň zrnko viery v Boha. Iba na naničhodníkov padne koniec sveta. Zem sa začne triasť so všetkým, čo je na nej. Slnko sa priblíži k Zemi a všetko bude horieť, dokonca aj voda bude horieť.

Na Boží príkaz anjel Israfíl zatrúbi na trúbe a všetko živé zomrie. Trúba bude dlhá, bude na nej dierok ako ľudí na svete.

Uplynie snáď 40 rokov, no len Boh vie, aká doba naozaj uplynie, kým Israfíl dostane príkaz zatrúbiť druhý raz, a nastane deň vzkriesenia. Vtedy každé telo získa svoju dušu, každá duša nájde svoje telo. Na Boží príkaz sa otvorí Zem a vyjde z nej všetko, čo je v nej pochované. S veľkým žiaľom vyjdú neveriaci, vyjdú i veriaci. Nastane tretie zatrúbenie a všetci budú zhromaždení na mieste posledného súdu.

Nastane deň súdu. Pri Božom tróne budú váhy veľké ako svet. Na jednu misku sa budú klásť dobré skutky, na druhú zlé. Ktoré prevážia, rozhodnú o ceste do neba či do pekla.

Spravodlivým bude umožnené vstúpiť do rajskej záhrady. Bezbožní budú zvrhnutí do pekla. Islamské predstavy o nebi a pekle sú však už inou kapitolou.
Reklamy na stránke nedokázem ovplyvniť...sorry!!!
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one